• GWYBOD RHYWBETH
    AM DROSEDDAU?

    Defnyddiwch ein ffurflen ddiogel ar-lein i roi unrhyw wybodaeth i ni am droseddau yn gwbl ddienw

    Cysylltwch â ni yn ddienw NEUA I Y

Beth yw
Fearless?

Mae Fearless yn safle ble gallwch gael mynediad at wybodaeth a chyngor heb feirniadaeth am droseddau a throseddoldeb.

Beth sy'n gwneud y safle'n wahanol yw ein bod hefyd yn eich darparu â lle diogel i roi gwybodaeth i ni am droseddau - 100% yn ddienw.

A i Y o
fathau o droseddau

Defnyddiwch y canllaw hwn i gael rhagor o wybodaeth am y gwahanol fathau o droseddau a ble i gael mynediad ragor o wybodaeth, cyngor, help neu gefnogaeth.

A
B
C
D
F
G
H
Ll
M
N
P
R
S
T
Y
ABCDFGHLlMNPRSTY
ABCDFGHLlMNPRSTY

Mae ABH (Gwir Niwed Corfforol) yn ymosodiad ble byddwch yn achosi gwir niwed corfforol i rywun, er enghraifft torri trwyn rhywun neu achosi cleisio. Uchafswm y ddedfryd ar gyfer ABH yw 5 mlynedd.
 

Affräe

Mae affräe yn drosedd trefn gyhoeddus a gellir eich cael yn euog os ydych chi wedi defnyddio neu fygwth defnyddio trais tuag at rywun arall ac os yw'ch ymddygiad yn achosi ofn ynghylch eu diogelwch personol i bobl sy'n bresennol ar y pryd.

Y gosb uchaf yw 3 mlynedd o garchar ac/neu ddirwy.
 

Aflonyddu yw pan fyddwch chi'n gweithredu mewn ffordd i wneud i rywun deimlo cyfyngder neu dan fygythiad. Gallai fod yn rhywun o'r ysgol, pobl o'ch ardal leol neu ddieithryn llwyr. Gall aflonyddu gynnwys pethau fel cam-drin parhaus a bwlio ar-lein neu bethau mwy corfforol fel torri ffenestri neu ddifrodi ceir. Yn aml os yw'n digwydd yn fynych gall arwain at gyhuddo troseddwyr o drosedd fwy difrifol.
 

Anterthau Cyfreithlo

Mae anterthau cyfreithlon yn sylweddau sy'n cynhyrchu'r un effeithiau neu rai tebyg i gyffuriau anghyfreithlon megis cocâin, ecstasi a chanabis a gallant hefyd edrych yn debyg iawn i gyffuriau anghyfreithlon.  Fe'i gwahaniaethir trwy eu cynnwys yn hytrach na'u heffaith ac felly maent yn osgoi cael eu dosbarthu fel sylweddau anghyfreithlon dan y Ddeddf Camddefnydd o Gyffuriau.

Daeth cyfreithiau newydd ynghylch anterthau cyfreithlon i rym ym Mai 2016. Bydd y Ddeddf Sylweddau Seicoweithredol yn gwahardd cynhyrchu, cyflenwi, dosbarthu a gwerthu anterthau cyfreithlon. Mae yna ddedfrydau caletach o hyd at saith mlynedd i droseddwyr.
 

Arfau

Mae'n drosedd i gario cyllell neu ddryll, hyd yn oed os yw'n un ffug byddwch yn cael eich arestio a gallech gael eich erlyn. Ystyrir defnyddio arf wrth gyflawni trosedd yn fwy difrifol ac rydych yn llawer mwy tebygol o dderbyn dedfryd hirach.
 

Ymddygiad gwrthgymdeithasol yw pan fyddwch chi'n gweithredu heb ystyriaeth tuag at eraill. Mae enghreifftiau o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cynnwys: Ymddygiad swnllyd mewn strydoedd tawel, gollwng sbwriel ar y stryd a thanio tân gwyllt yn hwyr gyda'r nos.
 

Byrgleriaeth yw pan fyddwch chi'n dwyn rhywbeth o adeilad e.e. tŷ rhywun neu ysgol. Os byddwch chi'n mynd ag arf gyda chi gellir dosbarthu hyn fel Byrgleriaeth Waethygedig sy'n fwy difrifol a gallai arwain at ddedfryd hir o garchar.
 

Mae yfed alcohol dan oed yn gyhoeddus ac yn anghyfreithlon ond nid dyma'r unig broblem. Pan fyddwch chi'n yfed alcohol mae'n cael effaith enfawr ar eich corff gan ei fod yn gweithredu fel ‘dadatalydd’, sy'n golygu y byddwch yn teimlo'n fwy hyderus ac yn gwneud pethau na fyddech fel arfer yn gwneud. Oherwydd hyn, bydd rhai pobl yn cael eu hunain yn cyflawni troseddau na fyddent erioed wedi eu hystyried pe byddent yn sobr. Er enghraifft, dechrau ymladd a bod yn wrthgymdeithasol yn gyhoeddus.
 

Cam-drin ariannol

Gall cam-drin ariannol fod yn ffactor arall mewn perthynas ymosodol. Mae gofyn i rywun am arian, cymryd arian neu beidio rhoi arian i bartner i'w rheoli yn rhai enghreifftiau. Gall peidio caniatáu i bartner weithio ac ennill arian ei hun hefyd fod yn ffurf o reoli. Mae'r math yma o ymddygiad fod yn ystrywgar iawn a gellir ei ddosbarthu fel aflonyddu.
 

Cam-drin Domestig

Mae cam-drin domestig yn disgrifio ymddygiad un person tuag at un arall o fewn teulu ac/neu berthynas. Gall yr ymddygiad yma gynnwys pethau fel bygythiadau llafar, bychaniadau, ymddygiad rheolaethol a thrais.
 

Cam-drin emosiynol

Gall cam-drin emosiynol fod yn ffactor arall mewn perthynas ymosodol. Gall hyn ddigwydd pan fydd partner yn eich bychanu, eich bygwth ac yn eich rheoli i ymddwyn mewn ffordd benodol. Gall y math yma o ymddygiad fod yn ystrywgar iawn a gellir ei ddosbarthu fel aflonyddu.
 

CIT

Lladrad arian ar y ffordd (CIT) yw trosglwyddo arian ffisegol o un lleoliad i un arall. Mae lladrad CIT o dywyswr neu fan yn drosedd ddifrifol iawn gan eu bod yn aml yn dreisgar. OS cewch eich dal yn cyflawni lladrad CIT neu'n gweithredu fel gwyliwr i gynorthwyo lladrad, fe gewch eich cyhuddo.
 

Mae dau wahanol fath o greulondeb i anifeiliaid: 

  1. Esgeuluso trwy anwybodaeth wrth beidio gofalu am anghenion sylfaenol anifail fel bwyd, dŵr neu loches  
  2.  Creulondeb bwriadol: Achosi poen, dioddefaint neu anaf i anifail ar bwrpas.

Os y'ch ceir yn euog gellir eich dirwyo, eich anfon i'r carchar a'ch gwahardd rhag cadw anifeiliaid am gyfnod penodol neu am oes.

CSE

Mae Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant (CSE) yn fath o gam-drin rhywiol ble mae rhywun (plentyn dan 18 oed) yn cael ei baratoi i gymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol. Mae'r dioddefwr fel arfer yn cael ei dwyllo i mewn i'r ymddygiad yma gyda'r addewid o roddion ac arian.
 

Cyffuriau

Gallwch gael eich arestio am ddefnyddio, cael neu gyflenwi cyffuriau anghyfreithlon. Does dim ots os oes gennych chi ychydig neu gryn dipyn, mae'n dal yn bosibl eich cael yn euog. Mae gwerthu cyffuriau yn fwy difrifol na'u defnyddio neu eu cael gyda chi. Felly os gwerthoch chi gyffuriau i'ch ffrindiau a chael eich dal, byddai'r ddedfryd yn hirach. Dosbarth A – hyd at oes mewn carchar ac/neu ddirwy anghyfyngedig Dosbarth B/C – hyd at 14 mlynedd yn y carchar ac/neu ddirwy anghyfyngedig.
 

Cynnwys aflednais

Cynnwys aflednais yw pan fydd gennych eiriau neu ddelweddau ar eich proffil rhwydweithio cymdeithasol neu wefan sy'n eiddo i chi a allai fod yn sarhaus i bobl eraill, e.e. geiriau hiliol a allai annog casineb tuag at eraill. Mae hyn hefyd yn cynnwys anfon delweddau ar eich ffôn, hyd yn oed os ydynt yn ddelweddau ohonoch chi (a elwir yn secstio) a allai hefyd cael eu rhoi ar-lein.
 

Dwyn

Dwyn yw cymryd rhywbeth nad yw'n eiddo i chi e.e. siopladrad neu ddwyn ffôn symudol rhywun. Po fwyaf gwerthfawr yw'r eitem y byddwch yn ei dwyn, y gwaethaf fydd pethau i chi. Mae dwyn yn fwy difrifol os byddwch yn ei gynllunio o flaen llaw. Uchafswm y ddedfryd ar gyfer dwyn yw 7 mlynedd
 

Dwyn hunaniaeth yw pan fydd rhywun yn dwyn eich gwybodaeth bersonol heb eich cydsyniad, ac yna gall hyn arwain at dwyll hunaniaeth ble bydd rhywun yn defnyddio eich gwybodaeth i sicrhau elw ariannol, megis archebu nwyddau yn eich enw, cael cytundebau ffonau symudol ac ati. Mae dwyn hunaniaeth yn dramgwydd troseddol a gallai arwain at ddirwy neu ddedfryd o garchar.
 

Dynladdiad yw pan fyddwch chi'n lladd rhywun yn ddamweiniol, e.e. trwy daflu bricsen oddi ar bont ac achosi damwain car sy'n lladd y gyrrwr. Gallech dderbyn yr uchafswm dedfryd os y'ch ceir yn euog ac yn ddibynnol ar yr amgylchiadau.
 

Fandaliaeth

Fandaliaeth yw difrodi neu ddinistrio rhywbeth nad yw'n perthyn i chi. Does dim angen i chi ddifrodi rhywbeth i'ch cael yn euog o fandaliaeth, gallech gael eich dal yn cario bricsen gyda'r bwriad o'i thaflu trwy ffenestr neu'n bygwth difrodi eiddo rhywun. Mae fandaliaeth yn dramgwydd troseddol ac yn ddibynnol ar faint o ddifrod yr ydych wedi ei achosi, gallech dderbyn naill ai dirwy neu ddedfryd o garchar.
 

Mae Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod (FGM) hefyd yn cael ei alw'n dorri benywod neu enwaedu benywod yn arfer diwylliannol ble mae rhywfaint o fagina menyw yn cael ei dorri i ffwrdd. Mae FGM yn anghyfreithiol yn y Deyrnas Unedig. Mae'r Gorchymyn Amddiffyn FGM yn cynnig modd i amddiffyn dioddefwyr FGM gwir neu bosibl dan gyfraith sifil. Mae torri Gorchymyn Amddiffyn FGM yn dramgwydd troseddol gyda dedfryd o hyd at bum mlynedd o garchar.
 

GBH

GBH (Niwed Corfforol Difrifol)/ymosodiad difrifol - mae'n golygu eich bod wedi achosi anaf difrifol i rywun, e.e. torri asgwrn neu drywanu. Mae'n fwy difrifol nag ABH ac yn golygu y gallech dderbyn dedfryd am oes os y'ch ceir yn euog.
 

Graffiti

Graffiti yw pan fyddwch chi'n crafu, peintio neu farcio eiddo rhywun arall ac mae'n fath o ddifrod troseddol. Gellir rhoi dirwy yn y fan o'r lle o £50 i unrhyw un sy'n cael ei ddal yn gwneud graffiti ar eiddo cyhoeddus. Gall swyddogion yr heddlu, swyddogion cymorth cymunedol neu swyddogion awdurdod lleol gyflwyno'r dirwyon hyn.
 

Gwefryrru

Gwefryrru yw'r weithred o yrru'n gyflym a pheryglus mewn car wedi ei ddwyn er mwynhad. Mae gwefryrrwyr yn dueddol o fod rhwng 16 a 25 oed, ond weithiau byddant mor ifanc â 10. Os y'ch ceir yn euog, gallech wynebu dedfryd o garchar neu ddirwy. Os oes gennych chi drwydded yrru'n barod, gallech dderbyn gwaharddiad.
 

Herwgipio

Herwgipio yw pan fyddwch chi'n mynd â rhywun ymaith ac yn eu dal yn groes i'w hewyllys. Fel arfer gwneir hyn trwy rym ac mae'n drosedd ddifrifol iawn. Uchafswm y ddedfryd y gallech dderbyn am herwgipio yw carchar am oes.
 

Dyma'r enw a roddir i bobl sy'n rhagfarnu yn erbyn pobl hoyw, lesbiaidd, deurywiol neu drawsrywiol (LGBT). Mae rhagfarn yn golygu bod gan unigolyn neu grŵp gasineb, anoddefgarwch ac yn aml ofn yn erbyn grŵp penodol o bobl. Gallai hyn arwain at gyflawni troseddau homoffobaidd, er enghraifft, ymosod ar neu fwlio rhywun oherwydd ei fod yn LGBT.
 

Hwliganiaeth

Hwliganiaeth yw ymddygiad aflonyddgar neu anghyfreithiol megis terfysg, bwlio neu fandaliaeth ac yn aml mae'n gysylltiedig â phêl droed. Mae grwpiau a elwir yn 'gwmnïau’, yn cefnogi gwahanol dimau, yn trefnu i gwrdd â'i gilydd i ymladd. Mae Gorchmynion Gwahardd Pêl-droed wedi eu cynllunio i atal rhai sy'n achosi trafferth rhag teithio i gemau pêl-droed. Gall y gosb am dorri rheolau'r gorchmynion hyn fod yn 6 mis o garchar neu ddirwy o £5,000.
 

Lladrad

Lladrad yw pan fyddwch chi'n defnyddio neu'n bygwth defnyddio grym i ddwyn ac fe'i hystyrir yn fwy difrifol na dwyn. Mae dedfrydu am ladrata yn ddibynnol ar y math o ladrad a gyflawnwyd.  Er enghraifft, byddai cyflawni lladrad treisgar yn defnyddio arf yn golygu y byddech yn derbyn dedfryd llawer hirach.
 

Llinellau sirol
Llinellau sirol neu 'mynd i'r wlad' yw'r enw ar dacteg a ddefnyddir gan gangiau cyffuriau. Mae gangiau yn ceisio symud eu busnes gwerthu cyffuriau allan o'u hardal weithredu arferol er mwyn sefydlu eu hunain fel y prif werthwyr mewn ardal newydd, fel arfer yn dref glan môr neu dref marchnad tu allan i ddinas fawr fel Llundain. Er mwyn sefydlu eu hunain, maent yn aml yn defnyddio trais ac yn camfanteisio ar bobl leol bregus (hen ac ifanc) er mwyn eu helpu i gyflawni hyn.

Llofruddiaeth yw pan fyddwch chi'n lladd rhywun ar bwrpas, e.e. yn eu trywanu. Mae'n fwy difrifol os ydych chi'n ei gynllunio o flaen llaw ac mae'n cynnwys uchafswm dedfryd o garchar am oes os y'ch ceir yn euog.
 

Llosgach yw pan fyddwch yn cael rhyw gydag aelod agos o'ch teulu biolegol, e.e. brawd, chwaer, rhiant neu nain neu daid. Os ydych chi'n cyflawni llosgach, gallwch wynebu hyd at 14 mlynedd o garchar. Os yw'n ymwneud ag oedolyn a phlentyn, mae hyd yn oed yn fwy difrifol a gall gyfrif fel pedoffilia.
 

Llosgi bwriadol yw pan fyddwch chi'n rhoi eiddo rhywun ar dân yn fwriadol e.e. biniau, adeiladau, ceir. Mae'n hawdd cychwyn tân a gall ledaenu'n gyflym iawn heb i chi sylweddoli. Mae yn erbyn y gyfraith i gyflawni llosgi bwriadol a gallai unrhyw un a geir yn euog o hyn fynd i'r carchar dan y Ddeddf Difrod Troseddol 1971.
 

Llwgrwobrwyaeth.

Golyga llwgrwobrwyaeth ceisio gwneud i rywun wneud rhywbeth i chi trwy roi arian neu roddion iddynt. Mae hyn yn dramgwydd troseddol a gallech dderbyn dedfryd uchafswm o hyd at 10 mlynedd o garchar, dirwy neu'r ddau.
 

Masnachu mewn Pobl

Mae masnachu yn air arall am gaethwasiaeth modern a dyma beth a elwir pobl sy'n cael eu prynu a gwerthu i gamfanteisio. Prynu a gwerthu pobl ar draws ffiniau gwledydd ac i wahanol gymunedau er elw. Yn fyd eang fe ystyrir masnachu mewn pobl i fod y 3ydd trosedd mwyaf cyffredin yn y byd yn dilyn Cyffuriau a Drylliau.
 

Mynd yn Arfog

Os byddwch yn cael eich stopio gan yr heddlu a bod gennych chi offeryn arnoch fel sgriwdreifer neu drosol, gellid eich cyhuddo o fynd i rywle gydag arf i ddwyn. 
Yna bydd angen i'r heddlu brofi bod yr eitem sydd gennych gyda chi yn eitem y bwriadwch ddefnyddio i gyflawni lladrad neu fyrgleriaeth.  Yn ddibynnol ar yr amgylchiadau ac unrhyw hanes troseddol blaenorol, gallech dderbyn gorchymyn cymunedol neu ddedfryd uchafswm o garchar hyd at dair blynedd.
 

Galwadau niwsans yw galwadau nad ydynt yn fygythiol na'n sarhaus, ond sy'n achosi niwsans neu bryder i'r dioddefwr, fel galwadau tawel neu alwadau yn ystod oriau anghymdeithasol. Nid yw'n drosedd i wneud galwadau niwsans, ond os ydynt yn achosi straen i'r dioddefwr gallai'r heddlu ystyried ymchwilio iddynt fel aflonyddu.

Paratoi at Ryw

Paratoi at ryw yw'r enw a roddir i'r broses y bydd camdriniwr yn ei defnyddio i reoli rhywun. Gall ddigwydd yn bersonol neu ar-lein. Trwy feithrin cyswllt emosiynol gyda'r dioddefwr, mae'r camdriniwr yn ennill ei ymddiriedaeth. Gallai hyn wedyn arwain at ystryw, cam-drin rhywiol neu gamfanteisio pellach.
 

Pedoffilia yw pan fydd oedolion yn cael neu eisiau cael rhyw gyda phlant nad ydynt wedi cyrraedd blaenaeddfedrwydd. Mae'n anghyfreithlon i oedolion gael rhyw gyda phlant dan 16 oed, neu hyd yn oed i geisio cael rhyw gyda nhw. Mae hefyd yn drosedd i dynnu lluniau o neu recordio rhyw gyda phlant.  Mae pedoffilia yn drosedd ddifrifol iawn a gall y gosb fod yn garchar am oes.
 

Perthnasau Ymosodol

Gall perthynas ymosodol effeithio ar bobl o bob oed. Gall ddigwydd mewn unrhyw fath o berthynas i bob math o gwpl. P'un a ydynt mewn perthynas gwrywaidd/benywaidd neu berthynas un rhyw. Gall y cam-drin ddigwydd mewn sawl ffordd wahanol ac yn aml fe'i defnyddir fel ffordd i reoli rhywun – e.e. Cam-drin Treisgar, Cam-drin Rhywiol, Cam-drin Emosiynol a Cham-drin Ariannol.
 

Pornograffi Dial

Pornograffi Dial yw pan fyddwch chi'n rhannu lluniau neu fideos rhywiol preifat o rywun arall, fel arfer yn gyn gariad, heb ei gysyniad neu ei chydsyniad er mwyn achosi gofid.  Mae'n dramgwydd troseddol a gall y rhai a geir yn euog gael eu dedfrydu i hyd at ddwy flynedd o garchar.
 

Puteindra yw pan fyddwch yn prynu neu werthu rhyw am arian neu yn gyfnewid am rywbeth arall fel cyffuriau. Does dim rhaid i chi brynu na gwerthu rhyw i fod yn euog o buteindra, mae aros ar gornel stryd yn ceisio gwerthu rhyw yn dal i gyfrif. Mae cyswllt agos rhwng puteindra a mathau eraill o droseddau yn cynnwys cyffuriau, masnachu mewn pobl, pedoffilia a thrais. Nid yw prynu neu werthu rhyw yn anghyfreithlon, ond mae ceisio gwneud hynny yn, e.e. ei hysbysebu neu yrru o gwmpas yn chwilio amdano. Os ydych chi'n ymwneud â phuteindra, gallech gael hyd at 7 mlynedd o garchar.
 

Radicaleiddio yw'r broses ble dylanwadwyd ar rywun i fabwysiadu barnau crefyddol, cymdeithasol neu wleidyddol eithafol a bydd fel arfer yn cefnogi gweithredoedd terfysgol a threisgar.
 

Secstio

Secstio yw pan fydd rhywun yn anfon neu dderbyn neges destun, delwedd neu fideo amlwg rywiol.  Mae hyn yn cynnwys anfon ‘lluniau noeth’, ‘lluniau digywilydd’, neu ‘hunlun noeth’.  Mae tynnu, meddiannu neu rannu llun neu fideo amlwg rywiol o rywun dan 18 yn erbyn y gyfraith. Does dim ots os oes gennych chi ganiatâd, os cafodd ei anfon atoch gan rywun arall, os nad ydych erioed wedi cwrdd â nhw o'r blaen, rydych chi dan 18 oed hefyd neu os yw'n hunlun. Gallai'r heddlu ymchwilio i mewn i chi ac unrhyw arall sy'n gysylltiedig, a gallai hyn hyd yn oed effeithio ar eich addysg a chyflogaeth yn y dyfodol.
Os ydych chi dros 18 oed ac yn anfon delwedd ohonoch chi'ch hun at rywun sydd hefyd dros 18 oed, nid yw hyn yn drosedd. Fodd bynnag, dylech ystyried goblygiadau eraill anfon a rhannu delweddau.
Senoffobia yw ofn neu gasineb eithafol tuag at bobl dramor, eu harferion, crefydd, diwylliant ac ati, Er nad yw'n drosedd i fod yn Senoffobig, os byddwch yn cyflawni trosedd a ysgogir gan Senoffobia byddai hynny'n cael ei ystyried yn drosedd casineb sy'n dramgwydd troseddol.
 

Secstio

Secstio yw pan fydd rhywun yn anfon neu dderbyn neges destun, delwedd neu fideo amlwg rywiol.  Mae hyn yn cynnwys anfon ‘lluniau noeth’, ‘lluniau digywilydd’, neu ‘hunlun noeth’.  Mae tynnu, meddiannu neu rannu llun neu fideo amlwg rywiol o rywun dan 18 yn erbyn y gyfraith. Does dim ots os oes gennych chi ganiatâd, os cafodd ei anfon atoch gan rywun arall, os nad ydych erioed wedi cwrdd â nhw o'r blaen, rydych chi dan 18 oed hefyd neu os yw'n hunlun. Gallai'r heddlu ymchwilio i mewn i chi ac unrhyw arall sy'n gysylltiedig, a gallai hyn hyd yn oed effeithio ar eich addysg a chyflogaeth yn y dyfodol.

Os ydych chi dros 18 oed ac yn anfon delwedd ohonoch chi'ch hun at rywun sydd hefyd dros 18 oed, nid yw hyn yn drosedd. Fodd bynnag, dylech ystyried goblygiadau eraill anfon a rhannu delweddau.

Senoffobia yw ofn neu gasineb eithafol tuag at bobl dramor, eu harferion, crefydd, diwylliant ac ati, Er nad yw'n drosedd i fod yn Senoffobig, os byddwch yn cyflawni trosedd a ysgogir gan Senoffobia byddai hynny'n cael ei ystyried yn drosedd casineb sy'n dramgwydd troseddol.
 

Siopladrad

Mae siopladrad yn fath o ladrata. Dyma beth a elwir pan fyddwch chi'n dwyn eitemau o siop heb dalu amdanynt. Os cewch eich dal yn siopladrata, byddwch bron yn sicr yn cael eich gwahardd rhag siopa yn y siop honno byth eto! Efallai hefyd y rhoddir Hysbysiad Adferiad Sifil i chi – nodyn yw hwn gan y siop yn amlinellu sut maent yn bwriadu adfer yr arian a gollont trwy eich gweithredoedd. Gallai pobl dros 16 oed hefyd wynebu dirwy sefydlog o £80 a elwir yn docyn Cosb Sefydlog.
 

Siopladrad

Mae siopladrad yn fath o ladrata. Dyma beth a elwir pan fyddwch chi'n dwyn eitemau o siop heb dalu amdanynt. Os cewch eich dal yn siopladrata, byddwch bron yn sicr yn cael eich gwahardd rhag siopa yn y siop honno byth eto! Efallai hefyd y rhoddir Hysbysiad Adferiad Sifil i chi – nodyn yw hwn gan y siop yn amlinellu sut maent yn bwriadu adfer yr arian a gollont trwy eich gweithredoedd. Gallai pobl dros 16 oed hefyd wynebu dirwy sefydlog o £80 a elwir yn docyn Cosb Sefydlog.
 

Stelcio

Stelcio yw ymddygiad mynych, digroeso ac obsesiynol gan unigolyn arall sy'n gwneud i chi deimlo'n ofnus a phryderus. Gall hyn gynnwys eich gwylio/dilyn, eich negesu/ffonio a bygwth eich niweidio chi neu'ch teulu. Uchafswm y ddedfryd os y'ch ceir yn euog yw 5 mlynedd o garchar.
 

Stelcio yw ymddygiad mynych, digroeso ac obsesiynol gan unigolyn arall sy'n gwneud i chi deimlo'n ofnus a phryderus. Gall hyn gynnwys eich gwylio/dilyn, eich negesu/ffonio a bygwth eich niweidio chi neu'ch teulu. Uchafswm y ddedfryd os y'ch ceir yn euog yw 5 mlynedd o garchar.
 

Terfysgaeth yw'r weithred o fygythiadau, trais ac aflonyddu ar gyfer dibenion gwleidyddol neu grefyddol. Ymysg yr enghreifftiau amlycaf mae 911 a bomio 7/7 Llundain er bod y mathau yma o weithredoedd yn brin iawn, un o brif nodau terfysgwyr yw creu ofn ymysg y cyhoedd.
Terfysgoedd/Terfysgu

Terfysgu yw'r weithred o gymryd rhan mewn unrhyw anghydfod cyhoeddus treisgar. Mae hyn yn cynnwys ymladd yn y stryd, anrhefn gyhoeddus dreisgar a fandaliaeth. Fel arfer fe'i hachosir gan grŵp neu dorf fawr o bobl. Mae terfysgu yn drosedd ddifrifol sy'n debygol o arwain at ddirwy neu ddedfryd o garchar.
 

Trais

Mae hyn yn cynnwys unrhyw sefyllfa ble mae rhywun yn defnyddio trais neu'n bygwth defnyddio trais yn erbyn dioddefwr. Gall trais fod yn rhan o nifer o wahanol droseddau yn cynnwys lladrata, ymosodiad a throseddau gangiau.
 

Gall cam-drin treisgar fod yn un ffactor mewn perthynas ymosodol. Gall y trais gynnwys profi niwed corfforol gan bartner sy'n cicio, taro, dyrnu, taflu neu hyd yn oed ddim ond fygwth gwneud y pethau hyn. Ystyrir y gweithredoedd treisgar hyn i fod yn ymosodiad.
 

Mae hyn pan fyddwch chi dros 16 oed ond mae'r sawl sydd wedi cytuno i gael rhyw gyda chi dan 16 oed. Os yw'r unigolyn dan 13, yna mae'n fwy difrifol fyth. Uchafswm y ddedfryd ar gyfer trais statudol yw carchar am oes.
 

Weithiau fe'i gelwir yn 'dreisio gan gydnabod' gan ei bod yn bosibl mai newydd gwrdd â'r unigolyn ydych chi, ond gall hefyd ddigwydd gyda rhywun rydych chi'n ei adnabod yn dda. Hyd yn oed os ydych chi wedi cydsynio i gael rhyw gyda rhywun yn y gorffennol, nid yw'n rhoi hawl i'r unigolyn gael rhyw gyda chi eto yn erbyn eich ewyllys. Weithiau bydd yr unigolyn yn eich twyllo i gymryd cyffur i'ch gwneud yn fwy bregus a haws i gael rhyw â chi.
 

Treisio mewn gangiau neu ‘gang banging’ yw pan fydd grŵp o bobl yn treisio un person. Yn aml bydd dioddefwr y trais yn iau na'r grŵp ac wedi ei drygio gyda chyffuriau neu alcohol. Weithiau bydd y math yma o drais yn gysylltiedig i seremonïau derbyn i gang ble mae'n rhaid i aelodau posibl o gang dreisio rhywun i gael bod yn rhan o'r gang.
 

Trin nwyddau wedi eu

Os ydych chi'n gofalu am, cludo, gwerthu neu basio ymlaen unrhyw eitem y gwyddoch sydd wedi ei dwyn, gellir eich cael yn euog o Drin Nwyddau wedi eu Dwyn. Byddai'r gosb am y drosedd hon yn ddibynnol ar pa mor werthfawr yw'r eitemau a'ch lefel ymwneud chi.
 

Troseddau anabledd yw'r enw a roddir i unrhyw droseddau a gyflawnir yn erbyn rhywun o ganlyniad uniongyrchol i'w hanabledd. Er enghraifft, ysgrifennu graffiti sarhaus ar eiddo rhywun, ymosod ar rywun neu fwlio (ar-lein neu yn bersonol) oherwydd ei anabledd.
 

Troseddau casineb

Trosedd casineb yw pan fyddwch yn cyflawni troseddol yn erbyn rhywun oherwydd rhagfarn yn erbyn hunaniaeth unigolyn neu gymuned gyfan. Gallai hyn fod o ganlyniad i'w crefydd, hil, cyfeiriadedd rhywiol neu anabledd. Gellid eich cyhuddo o gyflawni trosedd casineb os byddwch yn anfon negeseuon e-bost neu rwydweithio cymdeithasol cas yn gwneud hwyl am hunaniaeth rhywun.  Gall hefyd gynnwys pobl yn bod yn gorfforol ymosodol tuag at rywun am yr un rhesymau.
 

Troseddau Casineb

Troseddau Casineb Hil - Mae nifer o bobl yn meddwl bod troseddau casineb hil yn ymwneud â chyflawni troseddau yn erbyn pobl oherwydd lliw eu croen – ac er bod hyn yn wir, mae hefyd yn cynnwys pethau fel diwylliant, cenedligrwydd a hyd yn oed iaith rhywun. Fel pob trosedd casineb, bydd yr heddlu yn trin troseddau casineb wedi ysgogi gan hiliaeth yn fwy difrifol. Er enghraifft, ysgrifennu graffiti sarhaus ar eiddo rhywun, ymosod neu fwlio rhywun (ar-lein neu yn bersonol) oherwydd ei genedligrwydd.
 

Mae troseddau cyllyll yn cynnwys unrhyw droseddau ble defnyddir arf miniog neu lafn. Mae'n anghyfreithiol i brynu na gwerthu cyllell i unrhyw un sydd dan 18 oed. Mae cario arf i amddiffyn eich hun yn dal i fod yn drosedd yng ngolwg y gyfraith, ac yn wir rydych yn llawer mwy tebygol o fod yn ddioddefwr trosedd cyllyll os ydych chi'n cario un. Gall meddiant o gyllell gynnwys dedfryd o garchar o hyd at 4 mlynedd, hyd yn oed os nad yw'n cael ei defnyddio.
 

Gellir defnyddio drylliau mewn nifer o wahanol fathau o droseddau ac fe'i defnyddir i ddychryn, anafu a lladd pobl. Gall troseddau fel lladrad, sefyllfaoedd gwystl a llofruddiaeth oll fod yn ymwneud â drylliau. Os byddwch yn cael eich dal yn cuddio/dal dryll ar ran rhywun arall, gellid eich cael yn euog a rhoi dedfryd i chi o hyd at bum mlynedd o garchar.
 

Gall gang fod yn grŵp o ffrindiau sy'n hoffi gwneud yr un pethau. Mae ystyr newydd i'r gair pan fydd grŵp o ffrindiau yn cymryd rhan mewn gweithgaredd troseddol.  Er nad yw'n anghyfreithiol i fod yn aelod o gang, mae llawer o'r gweithgareddau y bydd gangiau stryd troseddol yn ymwneud â nhw yn, er enghraifft – gwerthu cyffuriau, trais a cham-drin.
 

Seiber fwlio yw pan fyddwch chi'n bwlio rhywun ar-lein. Mae'n cynnwys anfon negeseuon e-bost neu negeseuon bygythiol, rhannu delweddau neu wybodaeth bersonol heb ganiatâd neu gyhoeddi sylwadau cas ar gyfryngau cymdeithasol.
 

Twyll/Twyllo

Mae yna ambell i ystyr gwahanol i dwyllo (hustling yn Saesneg). Yn droseddol mae'n golygu gwneud arian yn anghyfreithiol - er enghraifft trwy werthu cyffuriau neu werthu nwyddau wedi eu dwyn. Bydd dedfrydu yn ddibynnol ar pryd y cyflawnwyd y drosedd
 

Ymosod cyffredin yw pan fyddwch chi'n dreisgar neu'n achosi i rywun fod ofn trais e.e. eu taro neu fygwth.  Does dim rhaid i chi ymosod ar rywun yn gorfforol i gael eich cyhuddo o ymosod cyffredin.  Gallai dedfrydu olygu chwe mis o garchar neu ddirwy o hyd at £5,000.
 

***HIDE YOUR VISIT